REKLAMACJE / ZWROTY

§ 1

Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie po zgłoszeniu ich mailowo na adres reklamacje@aleplanszowki.pl 

§ 2

Reklamacje mogą wynikać z:

a.     niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem,

b.     uszkodzeń powstałych w transporcie towaru od ALEplanszówki.pl do Klienta,

c.     usterek dostarczonego towaru (np. towar zepsuty, brak elementów, niepełnowartościowy).

§ 3

Reklamacje wynikające z:

a.     niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem,

b.     uszkodzeń powstałych w transporcie towaru od ALEplanszówki.pl do Klienta są rozpatrywane jeżeli zostały zgłoszone w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania towaru przez Klienta.

§ 4

Przesyłając zgłoszenie Klient podaje powód reklamacji i opis usterki. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń towaru powstałych w czasie transportu, do zgłoszenia należy dołączyć:

a.     poprawnie wypełniony w dniu otrzymania uszkodzonego towaru, protokół szkody (należy zaznaczyć w nim pola dotyczące uszkodzeń opakowania zewnętrznego),

b.     data na protokole szkody musi być identyczna z datą dostawy,

c.     zdjęcia przedstawiające uszkodzone produkty, a w szczególności uszkodzenia jakim uległo opakowanie zewnętrzne (karton w który zapakowano towar na czas transportu).

W przypadku niedosłania przez Klienta któregokolwiek elementu z wymienionych wyżej, Reklamację uznaje się za bezzasadną.

§ 5

Towar będący przedmiotem reklamacji należy zwrócić do firmy ALEplanszówki.pl wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Działem Reklamacji naszej firmy (e-mail: reklamacje@aleplanszowki.pl).

§ 6

Klient jest zobowiązany do odesłania towaru i dopilnowania, aby na czas transportu został należycie zabezpieczony, tj. w sposób ograniczający prawdopodobieństwo powstania nowych uszkodzeń.

§ 7

Dział Reklamacji ALEplanszówki.pl każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności odesłanych towarów z danymi zawartymi w zgłoszeniu i protokole reklamacyjnym.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

§ 8

Uznana przez ALEplanszówki.pl za zasadną reklamacja zostaje zrealizowana na jeden ze sposobów:

a.    zwrot środków na wskazany numer konta;

b.     obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady towaru;

 

c.     dosłanie przez ALEplanszówki.pl / Wydawcę  brakujących elementów.  przy czym dosłanie brakujących elementów towaru odbywa się na koszt ALEplanszówki.pl / Wydawcy.

W każdym przypadku Klient zobowiązany jest poinformować Aleplanszówki.pl o akceptacji sposobu rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego w terminie maksymalnym 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przesłania wiadomości e-mail z decyzją przez Aleplanszówki.pl. W przypadku braku informacji od Klienta w podanym wyżej terminie, Reklamację uznaje się za zamkniętą i rozwiązaną, a roszczenia klienta wygasają.

§ 9

Reklamacji nie podlegają:

a.     wady zgłoszone przez Klienta będące w rzeczywistości cechą fabryczną reklamowanego produktu,

b.     towary, którym minął okres gwarancji producenta,

c.     towary, w przypadku zakupu których minął rok od daty zakupu potwierdzonej wystawioną fakturą sprzedaży,

d.     uszkodzenia mechaniczne,

e.     naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji,

f.      uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu towaru od Klienta do Działu Reklamacji ALEplanszówki.pl

§ 10

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:

a.     reklamowany towar nie został zakupiony w firmie ALEplanszówki.pl

b.     odesłanie towaru do ALEplanszówki.pl nie zostało poprzedzone zgłoszeniem reklamacyjnym lub nie zawiera protokołu reklamacyjnego,

c.     stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru,

d.     brakuje oryginalnego opakowania towaru.

§ 11

Termin i sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie podany Klientowi w ciągu 7 dni, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. Od dnia otrzymania informacji o decyzji, Klient ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. W przeciwnym razie po upływie tego terminu Reklamacja zostaje zamknięta i uznana za rozpatrzoną.

§ 12

W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z naszym Działem Reklamacji, e-mail: reklamacje@aleplanszowki.pl

 

Sprawdź szczegóły: Regulamin

Formularz zwrotu: Pobierz

Zapisz się do naszego newslettera!

Otrzymasz najnowsze informacje o promocjach, nowościach
i obniżkach
w naszym sklepie.

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.